Nghị định 06/2020/NĐ-CP sửa đổi theo Điều 17 Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường thu hồi đất

Nghị định 06/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Mẫu văn bản - Tags: , , , ,