Những cổ phiếu Việt Nam nào có cơ hội lọt rổ FTSE Emerging Markets All Cap?

Việt Nam đã thỏa mãn 8/9 tiêu chí Thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE do tiêu chí “Tỷ lệ các giao dịch thất bại” chưa được đánh giá Đạt. Trường hợp khả quan nhất, thông báo nâng hạng có thể sẽ đến sớm nhất vào tháng 3/2020, và Việt Nam có thể chính thức được nâng hạng vào tháng 9/2021.

Với việc xác định một trong những mục tiêu quan trọng của đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025” là nâng hạng thị trường, trong năm 2019, các bước đầu tiên trong lộ trình thực hiện đã được triển khai.

Để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tái cấu trúc cơ sở nhà đầu tư và cơ cấu lại tổ chức của thị trường chứng khoán, Luật chứng khoán sửa đổi được thông qua trong kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Đây là bước đầu tiên quan trọng để đảm bảo đề án được thực hiện theo đúng tiến độ với chất lượng ổn định.

Theo CTCK Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC), các nội dung chính của đề án đều hướng đến cải thiện đánh giá của cả MSCI và FTSE về hệ thống hoạt động và mức độ mở cửa đối với nhà đầu tư. Nếu được triển khai theo đúng lộ trình, khả năng được xem xét nâng hạng của Việt Nam sẽ tăng lên.

Đề án nhấn mạnh (1) cải cách về công nghệ để hỗ trợ việc mở và sử dụng tài khoản; (2) đa dạng hóa, củng cố thị trường trái phiếu cũng như thị trường phái sinh; (3) cơ cấu lại SGDCK theo mô hình đã được phê duyệt trong Luật; và đặc biệt là (4) nghiên cứu mô hình đối tác bù trừ tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và ngân hàng lưu ký-giám sát theo thông lệ quốc tế.

Đây là những tiêu chí Việt Nam bị FTSE và MSCI đánh giá còn nhiều hạn chế. Với quy hoạch năm 2020 cho việc bổ sung khuôn khổ pháp lý, cơ cấu lại hàng hóa và tổ chức mô hình thị trường cùng với tầm nhìn đến năm 2025, BSC kỳ vọng Việt Nam sẽ được thông báo nâng hạng FTSE sớm nhất trong năm 2020, và MSCI trước năm 2025.

Trong kỳ đánh giá tháng 9/2019, Việt Nam vẫn được giữ nguyên trong danh sách theo dõi nâng hạng của FTSE. Về cơ bản, Việt Nam đã thỏa mãn 8/9 tiêu chí Thị trường mới nổi thứ cấp do tiêu chí “Tỷ lệ các giao dịch thất bại” chưa được đánh giá Đạt. Trường hợp khả quan nhất, thông báo nâng hạng có thể sẽ đến sớm nhất vào tháng 3/2020, và Việt Nam có thể chính thức được nâng hạng vào tháng 9/2021.

Đối với MSCI, do các tiêu chí khó thỏa mãn hơn cũng như việc Đề án tái cơ cấu mới đang ở những bước đầu tiên, BSC kỳ vọng trường hợp tích cực nhất, Việt Nam sẽ được thêm vào danh sách theo dõi trong đợt review tháng 6/2020.

Đồng thời, nếu Việt Nam nhận được thông báo nâng hạng của FTSE trong năm 2020, BSC cũng đưa ra danh mục các mã cổ phiếu có thể góp mặt trong chỉ số FTSE Emerging Markets All Cap.

Theo dự báo của BSC, sẽ có 10 cổ phiếu Việt Nam có thể góp mặt trong chỉ số FTSE Emerging Markets All Cap, bao gồm VIC, VCB, VHM, VNM, SAB, VRE, VJC, HPG, NVL và HDB với tổng tỷ trọng 0,36%. Trong dó, VIC là cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất với 0,09%.

Chứng khoán - Tags: , , , , , , , , , , ,